Algemene voorwaarden Ikstarteenwebwinkel.nl

Artikel 1. Definities
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Ikstarteenwebwinkel.nl: gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 53318625
– Opdrachtgever: de wederpartij van Ikstarteenwebwinkel.nl
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ikstarteenwebwinkel.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door ikstarteenwebwinkel.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door ikstarteenwebwinkel verrichtte handelingen.
2.Door ondertekening van deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van ikstarteenwebwinkel.nl en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ikstarteenwebwinkel en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.De door ikstarteenwebwinkel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
2. ikstarteenwebwinkel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan ikstarteenwebwinkel wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en ikstarteenwebwinkel zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht ikstarteenwebwinkel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen op de website, offertes of andere documentatie van ikstarteenwebwinkel.nl zijn ondervoorbehoud van programmeer-en typefouten.Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. ikstarteenwebwinkel.nl zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mailt en minste twee maanden van te voren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
4.Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor ikstarteenwebwinkel.nl van toepassing zijnde wet en regelgeving.
5. Bij aanvang van dienstverlening, als er sprake is van duurovereenkomst en akkoord is gegeven door opdrachtgever dient één maand vooraf betaald te worden. Als aanbetaling van de dienstverlening.
6. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website of dienst wordt het restant bedrag gefactureerd.
7. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 7 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door ikstarteenwebwinkel.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel-en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
9.De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
10.Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15,00 euro. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Website pakketten
1.Deze voorwaarden gelden voor alle afgenomen pakketten en of diensten van ikstarteenwebwinkel.nl.
2. Ikstarteenwebwinkel.nl mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer en een vermelding in het portfolio. Op de website van de opdrachtgever wordt een kleine link geplaatst met een vergelijkbare tekst en verwijzing naar ikstarteenwebwinkel.nl; ” Website mogelijk gemaakt door ikstarteenwebwinkel.nl / Website gemaakt door ikstarteenwebinkel.nl” etc.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
4.Met onderhoud van de website wordt het volgende bedoeld:
-Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
-Het toevoegen van nieuwe teksten op (nieuwe) pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
– Onderhoud hosting indien van toepassing.
-Update van website Content Management Systeem (CMS) en onderdelen (plugins) indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door ikstarteenwebwinkel.nl.
5. Met “maandelijkse aanpassingen” bij de websitepakketten wordt het volgende bedoeld:
– kleine tekstuele aanpassingen
– kleine aanpassingen layout uitgezonderd aanpassingen in de php codering.
6. De opzegtermijn voor een website pakket / dienst is zes (6) maanden voor het einde van de contractdatum

Artikel 6. Hosting
Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden,zoals in geval van webhosting of e-maildiensten,geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) ikstarteenwebwinkel die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden,informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend,racistisch, haatzaaiend of discriminerend is,informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks,torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
2. ikstarteenwebwinkel hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van ikstarteenwebwinkel is gerechtvaardigd, is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ikstarteenwebwinkel.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ikstarteenwebwinkel.nl zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd hiervanaangifte te doen. Ikstarteenwebwinkel.nl kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ikstarteenwebwinkel.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
4. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbindenen/ of te beëindigen.
5. Opdrachtgever vrijwaart ikstarteenwebwinkel.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. ikstarteenwebwinkel.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van ikstarteenwebwinkel.nl in het kader van de klachtprocedure,zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
6. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ikstarteenwebwinkel.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ikstarteenwebwinkel.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
8. Zonder toestemming van Ikstarteenwebwinkel.nl is het Opdrachtgever verboden de door ikstarteenwebwinkel.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
9. Ikstarteenwebwinkel.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ikstarteenwebwinkel.nl bevoegd een extra bedrag in rekeningt e brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer.Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
10. Opdrachtgever verstrekt hierbij ikstarteenwebwinkel.nl onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van ikstarteenwebwinkel.nl verspreidematerialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ikstarteenwebwinkel.nl geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door ikstarteenwebwinkel.nl.
11. Opdrachtgever vrijwaart en houdt ikstarteenwebwinkel.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
12. ikstarteenwebwinkel.nl heeft het recht de domeinnaam en/of website (tijdelijk) ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar ingebreke blijft bij de nakoming van deze Overeenkomst en betalingstermijn geschonden wordt.
13. Indien naar het oordeel van ikstarteenwebwinkel.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ikstarteenwebwinkel.nl of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzendenvan e-mail of andere gegevens,slecht beveiligdesystemen of activiteiten van virussen, Trojansen vergelijkbare software, is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijsnodig acht om dit gevaar af te wenden dan welte voorkomen.
14. ikstarteenwebwinkel.nl zal zich inspannen om de doorhaar gebruikte software up-to-date te houden. ikstarteenwebwinkel.nl is hierbij echter afhankelijk van haarleverancier(s). ikstarteenwebwinkel.nl is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als ditnaar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt.
15. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1.ikstarteenwebwinkel.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door ikstarteenwebwinkel.nl zullen worden nagestreefd.
2.Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal ikstarteenwebwinkel.nl steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ikstarteenwebwinkel.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ikstarteenwebwinkel.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ikstarteenwebwinkel.nl zijn verstrekt, heeft ikstarteenwebwinkel.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.ikstarteenwebwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgeverver strekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ikstarteenwebwinkel.nl kenbaar behoorde te zijn.
5. Ikstarteenwebwinkel.nl zal de website opleveren binnen de aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van deze overeenkomst zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6.Opdrachtgever vrijwaart ikstarteenwebwinkel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van ikstarteenwebwinkel.nl voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ikstarteenwebwinkel.nl van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van ikstarteenwebwinkel.nl, diens werknemersof door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief btw).
2. Aansprakelijkheid van ikstarteenwebwinkel.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van(bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie,is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemdegevallen rust op ikstarteenwebwinkel.nl geen enkele aansprakelijkheidvoor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van ikstarteenwebwinkel.nl.
4. De aansprakelijkheid van ikstarteenwebwinkel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakomingvan de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ikstarteenwebwinkel.nl onverwijld en deugdelijkschriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,en ikstarteenwebwinkel.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekortblijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van det ekortkoming te bevatten, zodat ikstarteenwebwinkel.nl in staat is adequaat te reageren.
5. Ikstarteenwebwinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor schadeveroorzaakt door overmacht.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ikstarteenwebwinkel.nl meldt.
7. Opdrachtgever vrijwaart ikstarteenwebwinkel.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ikstarteenwebwinkel.nl geleverde zaken,materialen of resultaten.

Artikel 9. Overmacht en storing
1.In geval van overmacht is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2.Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. ikstarteenwebwinkel.nl heeft het recht om haar systemen,inclusief de Website /diensten, of gedeelten daarvan tijdelijkbuiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Ikstarteenwebwinkel.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen vande geplande buitengebruikstelling. Ikstarteenwebwinnkel.nl isechter nooit aansprakelijk tot schadevergoedingvoor schade in verband met zodanigebuitengebruikstelling.
4. ikstarteenwebwinkel.nl zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst / website, door storingen, onderhoud of andere oorzaken,Opdrachtgever te informeren over de aard en deverwachte duur van de onderbreking.
5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur,synflood, netwerkaanval, DoS-of DDoS-aanvallen,stroomstoringen, binnenlandse onlusten,mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer,staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-enuitvoer belemmeringen en in het geval dat ikstarteenwebwinkel.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ikstarteenwebwinkel.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6. ikstarteenwebwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop ikstarteenwebwinkel.nl geen invloed kan uitoefenen

Artikel 10. Duur en beëindiging
1.De opzegtermijn voor een website pakket en of afgenomen dienst is zes (6) maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
2. Ikstarteenwebwinkel.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ikstarteenwebwinkel.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. Ikstarteenwebwinkel.nl heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens ikstarteenwebwinkel.nl niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ikstarteenwebwinkel.nl zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van ikstarteenwebwinkel.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is ikstarteenwebwinkel.nl gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Ikstarteenwebwinkel.nl is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

Artikel 11. Levering en levertijd
1.De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
2.Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
2. ikstarteenwebwinkel.nl zal voor het door Opdrachtgeverver schuldigde (maandelijkse) bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3.Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door ikstarteenwebwinkel.nl.
4. Maandelijkse facturen worden elke eerste dag van de maand gestuurd naar opdrachtgever.
5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijkvan de termijn waarvoor de overeenkomst isaangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan,zo niet behoudt ikstarteenwebwinkel.nl het recht de diensten en website (tijdelijk) stil te leggen.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald,wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald,dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestellingin verzuim. Opdrachtgever is als dan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijkehandelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijkpersoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt ikstarteenwebwinkel.nl in elk geval 15 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van ikstarteenwebwinkel.nl te voldoen en ikstarteenwebwinkel.nl is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevensis Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding vanbuitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.8. Indien ikstarteenwebwinkel.nl naanvullende (andere dan bovengenoemde)kosten heeft moeten maken om totincassering van het verschuldigde bedrag te komen,worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
9. Indien Opdrachtgever van mening is dat dein rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan ikstarteenwebwinkel.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ikstarteenwebwinkel.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursèance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag opvermogensbestanddelen van Opdrachtgeverwordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11. In bovenstaande gevallen heeft ikstarteenwebwinkel.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht opvergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 13. Overige bepalingen
1.Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3.ikstarteenwebwinkel.nl kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op deze webpagina.Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgeverechter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. ikstarteenwebwinkel.nl heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5. ikstarteenwebwinkel.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door ikstarteenwebwinkel.nl doorgevoerd.
6.ikstarteenwebwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
7. Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits deidentiteit en integriteit van de e-mail dan wel faxvoldoende vaststaat.
8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres,e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank-of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via bericht per mail. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft ikstarteenwebwinkel.nl het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct opte zeggen.
9. ikstarteenwebwinkel.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reedsgesloten overeenkomsten met inachtnemingvan een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ikstarteenwebwinkel.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingenvan ondergeschikt belang kunnen te allen tijdeworden doorgevoerd.

Artikel 17. Privacy bepalingen
1.Uw persoonsgegevens worden door ikstarteenwebwinkel.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van ikstarteenwebwinkel.nl. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2.Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld-en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Ikstarteenwebwinkel.nl verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.